Emmacollege

Het Emmacollege is een school voor vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op Emma wordt de mavo en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. Daarnaast is er een opstroomklas voor leerlingen met een mavo-advies.

De onderbouw

Emma Onderbouw kent verschillende typen eerste en tweede klassen. Afhankelijk van het advies van de basisschool plaatsen wij de leerlingen in een klas. Dat zijn homogene groepen. Leerlingen krijgen volop de gelegenheid om hun talenten te ontplooien en zelfs gedurende het schooljaar op te stromen naar een hogere leerweg. Daarnaast kennen wij voor de leerlingen die vanuit de basisschool een kaderberoepsgericht/mavo-advies hebben gekregen een opstroomklas mavo. Leerlingen die in de loop van het eerste of tweede leerjaar aantonen dat zij over de vereiste capaciteiten voor het volgen van de mavo beschikken, kunnen op dat moment doorstromen naar dit schooltype.

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die in het vmbo in principe wel een leerweg aankunnen, maar daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wie in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs, beslist de regionale verwijzingscommissie. Het Emmacollege draagt deze leerlingen voor, op grond van een advies van de toeleverende school, op verzoek van de ouders en op basis van een test bij de toelating.

Onderwijsvernieuwing

Leerlingen leren op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Elke dag start bij de mentor. Hij neemt het dagprogramma met de daarbij horende activiteiten en verplichtingen met de leerlingen door. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een dagplanning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke vakken zij (extra) aandacht besteden. In de middaguren is er ruimte voor talentontwikkeling in de ruimste zin van het woord waaronder sport en culturele activiteiten.

De bovenbouw

Na het tweede leerjaar kiezen alle leerlingen, nadat zij van de deskundigen op school advies hebben ontvangen, een leerweg: mavo, de kader- of basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast kiezen de leerlingen een profiel.  

Locatie

De Weggebekker 1
6413 NR Heerlen
T. 045 522 40 40
E. info@emma-lvo.nl

 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers