Privacyverklaring LVO

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring vermelden we welke gegevens we verzamelen en vastleggen wanneer u onze website(s) gebruikt en/of wanneer u zich inschrijft bij één van onze scholen. Ook verduidelijken we waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo bent u precies op de hoogte van onze werkwijze. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de scholen die bij LVO horen. Wees u ervan bewust dat Stichting LVO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

 

LVO respecteert de privacy van alle leerlingen en andere bezoekers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. LVO handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). LVO meldt in het geval van een datalek deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LVO is gevestigd op Mercator 1, 6135 KW Sittard. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website(s) binnenkomen.

Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien, wijzingen of verwijderen (als er toestemming is verstrekt), dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Gebruik van verzamelde gegevens

Het verzorgen van onderwijs
Wanneer iemand leerling is van één van onze scholen verzamelt LVO (en de betreffende school) allerlei informatie en gegevens over deze leerling. Deze gegevens worden gebruikt om onderwijs aan te bieden aan de leerling. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van LVO of op die van een derde partij. 

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van het verzorgen van onderwijs legt LVO (en de scholen die bij LVO horen) gegevens vast om haar verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn, zullen wij vastleggen en gebruiken. De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. 

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

* voor- en achternaam
* geslacht
* geboortedatum en -plaats
* adresgegevens leerling
* adresgegevens ouders / verzorgers / voogd / familielid (indien ouders onbereikbaar)
* telefoonnummer
* e-mailadres
* rekeningnummer
* polisnummer zorgverzekering / schoolverzekering
* in het leerlingvolgsysteem: informatie die relevant is voor het functioneren van de leerling op school. Denk hierbij aan gesprekken met schoolfunctionarissen en specifieke medische informatie (bijv. dyslexie).


Waarom hebben wij die persoonsgegevens nodig?
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor LVO (en de scholen die bij LVO horen) noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. LVO zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

Denk hierbij aan:
* zorg voor correcte en bijgewerkte informatie van leerling in onze administratie
* het toesturen van relevante schoolinformatie via e-mail of post
* het gebruik van het leerlingvolgsysteem
* het uitreiken van schoolrapporten en/of schoolexamenlijsten
* contact per e-mail of telefoon tussen docent en ouders/verzorgers/voogd (indien nodig)
* opdat de leerling kan inloggen in het computersysteem
* verplichte schoolverzekeringen
* deelname buitenschoolse activiteiten

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, om onderwijs te kunnen verzorgen of wanneer de wet dat vereist. De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en alleen de medewerkers die daarvoor de rechten hebben, kunnen persoonsgegevens inzien of bewerken voor de uitwerking van hun werkzaamheden.

LVO zal, behalve in de gevallen die hier in deze privacyverklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacyverklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaartermijn
LVO zal de versterkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Bijzondere Persoonsgegevens
LVO legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) vast na uw toestemming.


Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens (recht op inzage)
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen en dit de werkzaamheden van de organisatie niet belemmert.

Beveiliging
LVO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzingen en onbevoegde toegang tegen te gaan. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging ervan kunt u contact op nemen met LVO. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen via communicatie@stichtinglvo.nl.

Vragen of klachten?

Heeft u een vraag over ons privacybeleid of een klacht? Neem dan schriftelijk contact met ons op per e-mail via communicatie@stichtinglvo.nl. 

 

Keuzes persoonsgegevens Datalek melden