iconen.jpg

Het gaat erom dat mensen tot bloei komen

LVO 2020 - het jaar van de veerkracht. En het jaar waarin we samen de beleidsvisie Horizon 2025 hebben vormgegeven. LVO is een prachtige som der delen, waarbij de delen belangrijker zijn dan de som. Iedereen telt mee en vanuit deze gedachte bieden wij onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van vandaag en morgen. Hieronder staan de belangrijkste zaken uit onze jaarverantwoording.
iconen4.jpg

LVO jaarverantwoording 2020 | Het gaat erom dat mensen tot bloei komen!

Binnen LVO zien we leerlingen als complete personen met unieke eigenschappen en kenmerken. We besteden veel aandacht aan hun voortgang en waarderen deze op een positieve manier. 

In 2020 heeft corona een flinke stempel gedrukt, dus was het de kunst om te focussen op de veerkracht van leerlingen en medewerkers. De druk op de organisatie en alle regels waar we mee te maken kregen in 2020, zorgden voor een flinke uitdaging. In die zin was het een jaar waarin voor altijd bewezen is dat onderwijs zonder creativiteit niet bestaat. De improvisatiekracht van collega’s en leerlingen was indrukwekkend.  Hier zijn we een ieder bijzonder dankbaar voor. Onze jaarverantwoording geeft een beeld van 2020.

In onze jaarverantwoording staan we stil bij de successen die de leerlingen hebben behaald. Ook al was er in 2020 veel onlineonderwijs, we hebben iedere leerling in beeld gehouden en waar nodig gezorgd dat zij zich veilig voelden. Hun sociaal emotionele ontwikkeling had onze bijzondere aandacht. Onze scholen kozen zelf welke oplossingen ze wilden inzetten. Zo zijn ze gekomen tot het best denkbare onderwijs dat past bij de leerlingen van de school. De jaarverantwoording vertelt ook over hoe we met onderwijskundige ontwikkelingen, kwaliteitsontwikkeling en leervertragingen zijn omgegaan.

Qua organisatieontwikkeling heeft LVO niet stilgezeten. In 2020 vond een organisatieverandering plaats, met een sterkere oriëntatie op de scholen. Dit had kortere lijnen tot gevolg en een bestuur dat dicht bij scholen en medewerkers staat. Aansluitend nemen we je via de jaarverantwoording mee in het verhaal van onze beleidsvisie Horizon 2025 – onderwijs vanuit waarderend perspectief. Naast dit verhaal zijn ook traditionele onderdelen te vinden in de jaarverantwoording. Denk aan huisvesting, duurzaamheid, ict en automatisering, informatiebeveiliging en privacy. En natuurlijk het financieel verslag en informatie over de directie, het bestuur en toezicht.

We zijn trots op de inzet van de scholen en op de bijdrage die zij lever(d)en aan de ontwikkeling van onze leerlingen, want het gaat erom dat mensen tot bloei komen. In 2020, nu en in de toekomst! 

Veel leesplezier!

iconen2.jpg

Visie

Elkaar waarderen - dat is de basis waar alles mee begint. De kracht van waardering heeft een ontzettend breed bereik, zowel didactisch als maatschappelijk.

Via de jaarverantwoording mee nemen we je mee in het verhaal van onze beleidsvisie Horizon 2025 – onderwijs vanuit waarderend perspectief. Lees meer in hoofdstuk 4 van de jaarverantwoording

 

iconen8.jpg

Leerlingen en onderwijs

Leerlingen zien we als complete personen met unieke eigenschappen en kenmerken. Zij staan als één geheel centraal en we halen graag het allerbeste in ze naar boven.

 

We hebben in 2020 in totaal 24.277 bekostigde leerlingen, waarvan er 4.905 in het eerste jaar zitten.

We hebben in 2020 4.990 eindexamenkandidaten, waarvan er 4.917 zijn geslaagd.

 

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het gehele onderwijs in Nederland. Zo zijn de landelijke examens in 2020 geschrapt en hebben de leerlingen op basis van de resultaten van de schoolexamens hun diploma in ontvangst mogen nemen. Een mooie afsluiting van een uitdagend jaar.  

Lees in hoofdstuk 1 van de jaarverantwoording hoe we met de coronacrisis zijn omgegaan. 

iconen7.jpg

Medewerkers

Onze visie op strategisch personeelsbeleid is onlosmakelijk verbonden met Horizon 2025. Er zijn veel zaadjes geplant en we stimuleren mensen echt om te zijn wie ze willen zijn.

Bij LVO werken in 2020 ruim 2100 onderwijsprofessionals (2156 fte) aan het best denkbare onderwijs. 

Lees meer over ons strategisch personeelsbeleid in hoofdstuk 2 van de jaarverantwoording

iconen5.jpg

Kwaliteit

We gaan van kwaliteitszorg naar kwaliteitsontwikkeling. Onze structurele collegiale visitaties zijn daar een voorbeeld van. 

Lees meer over onze kwaliteitsaanpak in hoofdstuk 1 van de jaarverantwoording

 

 

 

 

iconen9.jpg

Samenwerking

We horen elkaar en werken samen als het beter is. Dit helpt ons efficiënt te werken. Zo groeit de kwaliteit en wordt school nog meer een bron van talent. 

Op onze 23 scholen (17 BRIN-nummers, 30 locaties) werken we hard aan het best denkbare onderwijs. 

Eugène Bernard: "LVO is een prachtige som der delen, waarbij de delen belangrijker zijn dan de som!"

Lees meer over onze organisatie en samenwerking(sverbanden) in de jaarverantwoording

iconen.jpg

Financiën

LVO heeft zijn financiën op orde. Dit geldt voor alle scholen én voor de gehele organisatie. Bedrijfsvoering en financiën zijn dienstbaar aan de onderwijskundige elementen in onze organisatie.

Kerncijfers over 2020
Solvabiliteit  |  49,6%
Saldo liquiditeiten  |  58,7 miljoen euro
Jaarresultaat  | 0,5 miljoen euro
Weerstandsvermogen  |  24%

Lees meer over onze financiën in hoofdstuk 5 van de jaarverantwoording. Zie ook het publicatieformulier onderwijsinstellingen