iconen.jpg

Het jaar van veerkracht, vernieuwing en doorzettingsvermogen

LVO 2021 - een jaar vol veerkracht, vernieuwing en doorzettingsvermogen. En het jaar waarin we samen de beleidsvisie Horizon 2025 steeds meer hebben geactiveerd binnen de organisatie en ook daarbuiten. Hieronder staan de belangrijkste zaken uit onze jaarverantwoording.
iconen4.jpg

LVO jaarverantwoording 2021 | Veerkracht, vernieuwing en doorzettingsvermogen

2021 is wederom een uitdagend jaar geweest.
Het coronavirus en alle maatregelen hebben heel veel impact gehad op het onderwijs, onze leerlingen en hun sociaal-emotionele welzijn. Jonge mensen hebben elkaar nodig om zich te ontwikkelen. En ook om plezier te maken en zich te
ontspannen tussen de lessen door. Op dit moment zijn onze scholen open en hebben onze leerlingen en medewerkers het ouderwets gezellig in de klas. Een prachtig beeld dat we graag lang vasthouden. Onze jaarverantwoording geeft een beeld van ons onderwijs en onze organisatie in 2021.

Met de forse inspanning die het onderwijs heeft geleverd zagen wij in 2021 veel veerkracht, vernieuwing en doorzettingsvermogen om ons heen. 

Het college van bestuur bedankt alle medewerkers, medezeggenschapsraden en leerlingen voor hun inzet, betrokkenheid en begrip gedurende dit uitdagende jaar. 

Veel leesplezier!

iconen2.jpg

Visie

 

In 2021 hebben we onze beleidsvisie Horizon 2025 steeds meer geactiveerd binnen de organisatie en ook daarbuiten. Deze route wordt bepaald door de scholen samen. Iedere school heeft een eigen cultuur en spreekt een eigen taal. Een variatie en rijkdom die we toejuichen. De verbinding zit in het waarderende perspectief, waarbij het draait om elkaar informeren, kennis uitwisselen en leren van elkaar en onze leerlingen. Het effect van Horizon 2025 wordt steeds beter merkbaar op onze scholen. 

 

Op onze 24 scholen (18 BRIN-nummers, 31 locaties) werken we hard aan het best denkbare onderwijs. 

 

Via de jaarverantwoording nemen we je mee in het verhaal van onze beleidsvisie Horizon 2025 – onderwijs vanuit waarderend perspectief. Lees meer in hoofdstuk 4 van de jaarverantwoording

iconen8.jpg

Leerlingen en onderwijs

Leerlingen zien we als complete personen met unieke eigenschappen en kenmerken. We besteden veel aandacht aan de voortgang die zij boeken en waarderen deze op een positieve manier. Ook staan we stil bij het succes dat leerlingen behalen en stimuleren hun enthousiasme als het even tegenzit.

We hebben in 2021 in totaal 22.792 bekostigde leerlingen, waarvan 4.395 in het eerste jaar zitten. In 2021 waren er 4.589 eindexamenkandidaten, waarvan er 4.317 geslaagd zijn.

Voor onze leerlingen willen we zoveel mogelijk goed doen. Dat betekent o.a. maximaal voorkomen dat zij op school nadelen ondervinden van de coronasituatie. Daarom hebben alle Limburgse schoolbesturen afgesproken om alle nieuwe leerlingen te plaatsen in brede tweejarige brugklassen. Zo hebben zij meer tijd om hun weg te vinden en de opties op hun pad kansrijk te benutten.

Lees in hoofdstuk 1 van de jaarverantwoording over de impact van de coronacrisis in het onderwijs. 

iconen5.jpg

Nationaal Programma Onderwijs

In het verslagjaar ging onze aandacht uit naar het inhalen van de leer- en ontwikkelvertragingen die de afgelopen twee jaar zijn ontstaan. Op iedere school zijn interventies uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gekozen, die passen bij de school en vooral bij de situatie van de leerlingen. Onze beleidsvisie Horizon 2025 kent een waarderend perspectief – een perfecte basis voor deze NPO-activiteiten. We benaderen onze leerlingen als complete personen. Zitten zij goed in hun vel? Wat zijn hun wensen en behoeftes? Bij alle interventies willen onze docenten vooral doen wat werkt voor de leerlingen. In onze jaarverantwoording komen we hierop terug.

“Iedere doelgroep op een passende manier iets extra’s aankunnen bieden, afhankelijk van de mate waarin ondersteuning nodig was en passend bij de visie van Het Bouwens heeft onze leerlingen en collega’s geholpen! In 2022 gaan we het NPO gebruiken om de positieve ervaringen te borgen in het onderwijs voor de toekomst.”
- Annemarie Lukassen, rector Het Bouwens -

iconen7.jpg

Medewerkers

Horizon 2025 is ons kompas waarmee wij ons werkgeverschap en daarmee het strategisch personeelsbeleid voor de organisatie vormgeven. Verantwoordelijkheid en vertrouwen vormen het fundament van het beleid ‘mensen en organisatie’. Vertrouwen van de organisatie in de medewerker en andersom. Vertrouwen tussen medewerkers onderling en in elkaar. En vooral vertrouwen in jezelf. Dit vraagt om beleid dat richting geeft en om kaders die medewerkers én school samen verder kunnen invullen.

Bij LVO werken in 2021 ruim 2600 onderwijsprofessionals (2112 fte) aan het best denkbare onderwijs. Lees meer over ons strategisch personeelsbeleid in hoofdstuk 2 van de jaarverantwoording.

iconen.jpg

Financieel gezond

 

In 2021 sluiten we af met een positief resultaat. Zonder incidentele baten zoals NPO en andere coronagerelateerde subsidies is het resultaat afgerond 11,5 miljoen euro oftewel 5,3% van onze begroting. Mede hierdoor hebben onze individuele scholen een gezonde reservepositie waardoor er in de komende jaren meer ruimte is voor investeringen in het onderwijs, passend bij de identiteit van de scholen en de ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Lees meer over onze financiën in hoofdstuk 5 van de jaarverantwoording. Zie ook het publicatieformulier onderwijsinstellingen.

iconen9.jpg

Kwaliteit

We gaan van kwaliteitszorg naar kwaliteitsontwikkeling. Onze structurele collegiale visitaties en de kwaliteitsontwikkelcyclus zijn daar een voorbeeld van. Lees meer over onze kwaliteitsaanpak in hoofdstuk 1 van de jaarverantwoording.

iconen3.jpg

Bedrijfsvoering

Ook traditionele onderdelen zijn te vinden in de jaarverantwoording. Denk aan huisvesting, inkoop, duurzaamheid, informatiebeveiliging, ict & automatisering en marketing & communicatie.