Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) heeft de taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur (cvb) en op de algemene gang van zaken in de organisatie. 


Taken raad van toezicht

De rvt staat het cvb met advies terzijde en is in dat kader belast met onder andere de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening, (meerjaren)beleidsplannen en treasurybeleid. Daarnaast benoemt de rvt op voordracht van het cvb de externe accountant, die de jaarstukken van onze stichting controleert. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich ten alle tijde naar het belang van LVO als geheel en de scholen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Meer informatie staat in het Toezichtkader

De leden van de raad van toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd. De benoeming kan eenmalig verlengd worden met een periode van maximaal vier jaar. Meer informatie staat in het Reglement raad van toezicht, in het Reglement audit- en vastgoedcommissie, in het Reglement commissie onderwijs en hr en in het Reglement remuneratiecommissie.

Samenstelling

De raad van toezicht bestaat per 1 januari 2020 uit:

  • dhr. prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen (voorzitter)
  • dhr. drs. W.T.G. Dresscher, aandachtsgebieden algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs
  • dhr. M.J.A.L. van Haasteren MA (vicevoorzitter), aandachtsgebieden algemeen bestuurlijk, financiën, personeel en bedrijfsleven
  • dhr. W.N. Hazeu, aandachtsgebieden algemeen bestuurlijk, vastgoed en financiën
  • mw. drs. A.C. Mengde-Kruithof, aandachtsgebieden algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs

De benoeming van Walter Dresscher is op bindende voordracht van de gmr. De benoeming van Wim Hazeu is op voordracht van de gemeenten Heerlen en Maastricht. 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers