Klokkenluiders- regeling

Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur vo heeft LVO een klokkenluidersregeling geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen misstanden binnen de instelling kenbaar te maken.


Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling een open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de sector.


Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang

In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een aparte regeling en/of proceduremogelijk­heid bestaat, langs die lijn dienen te worden afgehandeld. Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen of voor persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de Stichting LVO en de Regeling Vertrouwenspersonen van de Stichting LVO.


Rechtspositionele en beleidszaken

De regeling geldt ook niet voor het oplossen van persoonlijke (rechtspositionele) conflicten of klachten van een werknemer op het gebied van zijn functie, takenpakket, arbeidsomstandigheden en loopbaanontwikkeling. Daarvoor gelden andere rechtspositionele of klachtenprocedures. Ook is de regeling niet bedoeld voor het aankaarten of ter discussie stellen van beleidskeuzes van het bestuur of van de directie van een school waarmee iemand zich niet kan verenigen.
 
Het college van bestuur heeft de heren Frank Petit en Peter Thewissen benoemd als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI), zoals beschreven in de regeling. Zij zijn te bereiken per e-mail, fpetit-advies@outlook.com en thewissenvpi@gmail.com.

Belanghebbenden kunnen er zelf voor kiezen of zij eerst een interne melding doen of direct een externe melding. 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers