19-4-2023 woensdag 19 april 2023

Op weg naar een toekomstig vo Maastricht

woensdag 19 april 2023

“De route naar 2040 start vandaag en het lijkt niet onmogelijk daar 2030 van te maken. Gewoon beginnen!”

- Theo Bovens, voorzitter Commissie ARVO Maastricht 2040

 

Met een gevoel van tevredenheid brengen wij u op de hoogte van het ontwerp op hoofdlijnen voor het voortgezet onderwijs van Maastricht. Dit in antwoord op het adviesrapport van de Commissie ARVO, Advies Route Voortgezet Onderwijs Maastricht 2040, dat wij op 21 maart jl. ontvingen.                                 

Een week later hebben wij constructief van gedachten gewisseld met onze schooldirecties en een afvaardiging van de medezeggenschapsraden. Het advies is unaniem positief ontvangen, met grote waardering voor de inzet van de commissieleden. Veel dank ook aan iedereen die met hen in gesprek is gegaan. Dit is wat ons te doen staat: snelheid en zorgvuldigheid bieden in het vervolgtraject en transparant communiceren over hoe en wat.

 

Cruciale ontwerpstappen

Een doeltreffend ontwerp maken voor het voortgezet onderwijs in Maastricht is een ingewikkelde puzzel. Daarom is onze eerste ontwerpstap de keuze om het overzichtelijk aan te vliegen, dicht bij het huidige onderwijs. Dit kan ook; een belangrijke conclusie in het advies is dat het goed gaat met het Maastrichtse vo. Wij gaan dus vooral behouden en versterken wat al goed is en vertrekken vanuit de kracht van onze scholen. Daarnaast zien we ook verbeterslagen en ontwikkelkansen.

Een tweede ontwerpstap is het opvolgen van het advies van de Commissie ARVO 2040 om een andere invulling te geven aan het voortgezet onderwijs dan in eerdere plannen is voorgesteld. Met een nieuwe profilering kunnen wij ons onderwijsaanbod de komende jaren aanscherpen en verdiepen. Zo doen we recht aan de gewortelde tradities van onze scholen. Er is nu draagvlak voor het organiseren van vier vo-scholen van ongeveer 1200 leerlingen.

Beide stappen sluiten grotendeels aan op de huidige situatie, ook door de volgorde. Hierdoor lijkt een relatief vlotte realisatie mogelijk en zorgt ons ontwerp - zie afbeelding na het volgende deel - voor draagvlak en commitment.

 

Vijf ontwerpcriteria voor onderwijsaanbod

De vo-scholen hebben steeds belangrijke onderwijskundige principes bovenaan gezet. Ook in het ARVO-advies komen deze terug als criteria voor het toekomstige vo-aanbod:

 • ontmoeting
 • kwaliteit
 • keuzemogelijkheid
 • betaalbaarheid
 • clustering in niet te grote eenheden

 

“Onbetwiste prioriteit bij de gesprekspartners is kwalitatief hoger onderwijs, waarin wat te kiezen valt. Keuzes gaan dan met name om de cultuur op school, het onderwijsaanbod en het onderwijsconcept. Onderwijs waar leerlingen zich volop kunnen ontplooien, waar ze moderne middelen tot hun beschikking hebben en onderwijs kunnen volgen in veilige, toekomstbestendige gebouwen.”
- Commissie Advies Route Voortgezet Onderwijs Maastricht 2040

 

De vraag aan ons was om snel duidelijkheid te geven over het onderwijsaanbod. Wij hebben alle perspectieven en criteria goed overwogen en op basis daarvan onderstaand ontwerp samengesteld. Voor sommige scholen blijft er veel hetzelfde. Andere scholen krijgen op relatief korte termijn te maken met veranderingen. Precies daar garanderen we extra zorgvuldigheid. Over dit alles informeren wij medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen steeds tijdig en op maat.

 

Verdiepen, onderzoeken en uitwerken

Dit ontwerp is nog niet compleet of definitief. De contouren sluiten al mooi aan op dat wat we met z’n allen belangrijk vinden. De denkrichting staat – de komende tijd gaan we de diepte in. Tijdens het uitwerken is er ruimte om puntjes op de i te zetten. Ook gaan we onderzoeken wat er nodig is rondom deze punten:

 • We willen graag op een zo kort mogelijke termijn het Bonnefanten College en VMBO Maastricht samenvoegen tot één schoollocatie. Of dat lukt vóór schooljaar 2024-2025 gaan we met de betrokken partijen onderzoeken. Hierbij staat wederom zorgvuldigheid voorop.
 • Waar komt Terra Nigra het beste tot zijn recht? Zo heeft praktijkonderwijs vlak bij het vmbo bijvoorbeeld onderwijskundige voordelen.
 • Voor de locatie van het NOVO College zijn meerdere opties denkbaar. Deze leerlingen stromen immers door naar praktijkonderwijs tot en met vwo.
 • Wij hebben de ambitie om zo inclusief mogelijk onderwijs aan te bieden. Dan behalen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in principe een diploma op een vo-school. Deze ambitie krijgt een plek in ons voorstel, in samenspraak met de betrokken besturen.

 

“Zo ontstaan vier levensvatbare scholen die voldoende schaalgrootte hebben om breed en kwalitatief onderwijs te bieden. Ze zijn samen in staat om voor de stad een breed keuzepalet aan onderwijssoorten mogelijk te maken. Scholen kunnen hun eigen profiel vormgeven en rekening houden met de gewenste onderlinge verscheidenheid. Hierbij is tevens de oproep om een goede aansluiting met het vso te borgen en breder te denken dan alleen de vo-leeftijd door ook te kijken naar doorgaande leerlijnen.”
- Commissie Advies Route Voortgezet Onderwijs Maastricht 2040

 

Wat het voor ons allen betekent

Natuurlijk kunnen niet alle wensen waarheid worden. Toch zijn we erin geslaagd om te werken met en vanuit de kracht van onze scholen. Evengoed weten we dat dit proces veel betekent. Medewerkers, docenten, ondersteunend personeel en directieleden… we ondersteunen hen met raad en daad als het gaat om mobiliteit naar een gewijzigde werkplek binnen Maastricht of elders binnen LVO. Bij deze mobiliteit is er vooral aandacht voor ieders affiniteit met schoolsoort en profilering. Ook voor leerlingen en hun ouders kan er de komende jaren beweging of verandering ontstaan door nieuwbouw en/of renovatieprojecten. Wij doen sowieso ons uiterste best om deze periodes in relatieve rust met elkaar door te komen.

 

Heldere denklijn, gedegen besluitvorming

Met dit ontwerp is de richting helder geschetst. We weten wat onze gezamenlijke opdracht is en hoe we deze de komende jaren willen gaan invullen. De eerste focuspunten:

 • De contouren van het onderwijsaanbod leggen we voor aan de medezeggenschapsraden met de vraag in te stemmen met het ontwerp en deze denkrichting.
 • De voorgestelde profilering gaan we samen met de teams zorgvuldig bekijken en vormgeven, passend bij de cultuur van de scholen.
 • Behalve profilering zijn er ook veel onderwijsinhoudelijke keuzes te maken. Onze docententeams spelen hierin een belangrijke rol; zij helpen om het belang van leerlingen en ouders te concretiseren. Wij willen garanderen dat juist zij zich door onze keuzes gehoord en gezien voelen.
 • We maken een meerjarig plan met alle stappen richting betrokken stakeholders. Aanvullende onderzoeksvragen over Terra Nigra, NOVO College en het vso krijgen hierin ook een plek. Net als de bekostigingsstructuur en de onderwijslicenties. Ook noteren we de beslismomenten waarop medezeggenschapsraden, managementteams, ondersteunende diensten en werkgroepen een rol hebben.
 • Parallel hieraan gaan we met de gemeente Maastricht in gesprek over huisvesting, op zoek naar geschikte locaties verspreid over Maastricht om het onderwijsaanbod te realiseren. Zoals gezegd verdienen onze leerlingen moderne en toekomstbestendige onderwijsgebouwen.

  

Informatie en vragen

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat we u graag goed op de hoogte houden. En ook dat uw feedback en vragen altijd welkom zijn. Het vormgeven van een toekomstbestendig vo is iets wat we alleen samen kunnen realiseren. Daarom is er volop ruimte om mee te denken. Algemene vragen kunt u mailen naar
vo-maastricht@stichtinglvo.nl. Specifieke vragen over een van de scholen kunt u stellen aan de rector van uw school. Ook sturen we nieuwsbrieven om iedereen te blijven informeren over de voortgang van het Maastrichtse onderwijsproces. 

PDF 'Op weg naar een toekomstig vo Maastricht' downloaden


Gewoon beginnen

Wij winden er geen doekjes om… dit is voor ons allemaal een spannende tijd. Toch zijn we blij dat het proces weer in beweging is gekomen. En vol vertrouwen dat we met dit ontwerp recht doen aan het advies van de commissie ARVO. Vooral omdat het de kracht en de bestaande identiteiten van onze scholen stevig omarmt. Een ding is zeker: wij gaan samen zorgdragen voor een toekomstbestendig vo Maastricht 2040.

Wij nodigen u van harte uit om het proces actief te blijven volgen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

 

Met vriendelijke groeten,

Paula Corsten, rector Sint-Maartenscollege

Patricia Hanssen, rector Bernard Lievegoed College

Petra Stuit, rector VMBO Maastricht en NOVO College/wnd. rector Terra Nigra

Peter-Mathijs Linsen, rector Bonnefanten College

Tim Neutelings, rector Porta Mosana College

Eugène Bernard en Sandra Holtjer-Mols, college van bestuur

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers