11-11-2022 vrijdag 11 november 2022

Onafhankelijke adviescommissie voor toekomstvisie voortgezet onderwijs Maastricht

vrijdag 11 november 2022

Een aantal maanden geleden, juli 2022, hebben we jullie laten weten dat we een pas op de plaats gemaakt hebben met de besluitvorming over de toekomstvisie van het voortgezet onderwijs in Maastricht. We hebben tijd genomen om na te denken over hoe we verdergaan met de toekomstvisie. Inmiddels hebben we de draad weer opgepakt. Graag laten we jullie weten wat de volgende stappen zijn.

Onafhankelijke blik

Om te komen tot een gedragen toekomstvisie over het voortgezet onderwijs in Maastricht, hebben we behoefte aan een onafhankelijke, frisse blik. Daarom hebben we, de scholen van Maastricht en het bestuur, besloten om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen. We hebben aan Theo Bovens gevraagd om de voorzitter hiervan te zijn. De commissie is breed samengesteld en heeft zicht op relevante thema’s voor de route van het voortgezet onderwijs in Maastricht op weg naar 2040.  

Adviescommissie route voortgezet onderwijs Maastricht 2040

Deze commissie, afgekort als Arvo Maastricht 2040, bestaat uit de volgende personen:

 • Theo Bovens, voorzitter |oud-gouverneur Limburg, oud-bestuursvoorzitter Open Universiteit
 • Pauline Smeets, lid | bestuurslid Limburgse Werkgevers Vereniging, kringvoorzitter
  Zuid-Limburg, toezichthouder zorg- en onderwijssector
 • Margo de Kock, lid | directeur ECI Cultuurfabriek, oud-directeur Ronald McDonald Huis Maastricht
 • Bert Nelissen, lid | oud-bestuursvoorzitter koepelorganisatie Innovo primair onderwijs
 • Luc Verburgh, lid | bestuursvoorzitter Zuyd Hogeschool

Zij doen hun werk op vrijwillige en onbetaalde basis en worden in de uitvoering ondersteund door adviesbureau Berenschot, ook een onafhankelijke partij. De leden van de commissie kijken ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs van Maastricht.

Werkwijze commissie

De commissie adviseert over het onderwijs in Maastricht op lange termijn. Zij kijkt naar vragen als: welke kansen en uitdagingen zijn er voor het voortgezet onderwijs in Maastricht in 2040? Wat voor onderwijsaanbod hoort daarbij? Wat vinden de belanghebbenden van de huidige visie en waar zitten de overeenkomsten en de verschillen? De commissie brengt haar advies uit in het voorjaar van 2023.

We hebben ervoor gekozen om vandaag alle belanghebbenden tegelijk te informeren, zodat de commissie dan zo snel mogelijk kan beginnen met haar werk.

Om tot een advies te komen, gaat de commissie in december 2022 en januari 2023 eerst in gesprek met de direct belanghebbenden:

 • vertegenwoordigers van ouders en leerlingen van alle scholen;
 • vertegenwoordigers van de medewerkers van alle scholen;
 • vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van alle scholen;
 • vertegenwoordigers van de managementteams van alle scholen;
 • college van bestuur en raad van toezicht.

Daarna spreekt de commissie met belanghebbenden zoals:

 • gemeente Maastricht;
 • primair en vervolg (hoger) onderwijs;
 • vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.


Uitnodigingen

Via de medezeggenschapsraden, ouderraden en leerlingenraden van de scholen worden vertegenwoordigers gevraagd van leerlingen en ouders. De scholen zorgen voor een vertegenwoordiging van medewerkers uit verschillende jaarlagen en schoolsoorten.

Degenen die door de commissie worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen hier aanvullende informatie over.


Naar een gedragen onderwijsvisie

Het advies van de commissie geeft ons richting om te zorgen voor een visie op het voortgezet onderwijs in Maastricht die gedragen wordt en helpt om beslissingen te nemen over de inrichting van het onderwijs en de huisvesting in Maastricht. 

We blijven ons inzetten voor het best denkbare onderwijs en kijken met vertrouwen naar de aanpak van de commissie en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen aan de commissie, stel deze gerust via arvoMaastricht2040@stichtinglvo.nl.  

Met vriendelijke groeten,

Patricia Hanssen, rector Bernard Lievegoed College
Peter-Mathijs Linsen, rector Bonnefanten College
Tim Neutelings, locatiedirecteur Porta Mosana College
Paula Corsten, locatiedirecteur Sint-Maartenscollege
Niki Collaris, waarnemend locatiedirecteur Terra Nigra Praktijkonderwijs
Petra Stuit, locatiedirecteur VMBO Maastricht en NOVO College
Eugène Bernard en Sandra Holtjer, college van bestuur

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

uitstekend onderwijs

>23500

leerlingen

> 30

locaties

> 2900

medewerkers