Twee vacatures klachtencommissie LVO

Regio Bestuursbureau
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zoekt per direct twee nieuwe leden voor de onafhankelijke klachtencommissie, waarvan één lid met een juridische achtergrond en één lid met een sociaal-medische of onderwijskundige achtergrond. Voor beide functies geldt dat affiniteit met de doelgroep van jongeren tussen 12 en 18 een pré is.

De organisatie

Elke schooldag volgen ruim 25.000 jonge mensen onderwijs op een van de 23 scholen van LVO. Dit stelt ons in staat om samen te investeren in onderwijskwaliteit, -innovatie en -ontwikkeling voor leerlingen én medewerkers. Vanuit de gedachte onze leerlingen te benaderen als complete en volwaardige personen, geven we vorm aan onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de wereld van vandaag.

Onze scholen zijn verbonden met elkaar, delen een gezamenlijke visie en staan midden in de samenleving. De kern van onze visie wordt gevormd doordat we elkaar en onze leerlingen vanuit waardering tegemoet treden.

Circa 2.750 zeer betrokken onderwijsprofessionals zijn elke schooldag aan het werk om leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. De leerling staat centraal en de dialoog met ouders is van groot belang. We zijn dan ook een maatschappelijke partner van grote betekenis in Limburg. LVO is verantwoordelijk voor een gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van voortgezet onderwijs in Limburg. We bieden alle varianten van voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Van bijzonder tot openbaar onderwijs. Onze missie is om de kwaliteit van het onderwijs in Limburg te versterken, medewerkers te verbinden en leerlingen te inspireren.

Het college van bestuur, bestaande uit twee personen, vormt het bevoegd gezag van de stichting.

Meer informatie over LVO vind je op onze website www.stichtinglvo.nl

 

De klachtencommissie

LVO heeft een onafhankelijke klachtencommissie voor alle scholen die klachten onderzoekt en het college van bestuur hierover adviseert. De klachtencommissie behandelt klachten van eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Het gaat in de meeste gevallen om gedragingen of beslissingen van de schoolleiding of het personeel. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te borgen, is er een klachtenregeling vastgesteld. Deze is te vinden op de website van LVO.

 • De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en drie leden (waarvan er in wisselende samenstelling steeds twee aanwezig zijn bij een zitting). Bij afwezigheid van de voorzitter zal een van de leden als plaatsvervangend voorzitter fungeren.
 • De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht voor de behandeling van klachten. In elk geval wordt zorg gedragen voor een spreiding van achtergronden en deskundigheden, in het bijzonder betreffende sociaal-medische, onderwijskundige en juridische kennis – het laatste is een vereiste voor de functie van voorzitter -, waarbij gelet wordt op affiniteit met de doelstelling van de stichting en maatschappelijke betrokkenheid.
 • De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn terstond herbenoembaar.
 • Het college van bestuur heeft in overleg met de klachtencommissie een vaste (externe) secretaris benoemd. Deze is bij elke zitting aanwezig en zorgt voor de verslaglegging.
 • De afdeling juridische zaken van LVO verzorgt de administratieve ondersteuning van de secretaris.
 • Een lid van de klachtencommissie ontvangt een vaste vacatievergoeding van € 225,- per zitting/dagdeel exclusief reiskosten.
 • Zittingen vinden in de avonduren plaats. De locatie van de zitting is altijd extern en bij voorkeur in de omgeving van de school van klager (tussen Maastricht en Venray).
 • Gemiddeld genomen komt de klachtencommissie tussen de 5 à 10 keer per jaar bij elkaar.

 

Werving- en benoemingsprocedure

 • Het college van bestuur benoemt de leden van de klachtencommissie.
 • Voordat het college van bestuur overgaat tot de benoeming van een lid van de klachtencommissie, wordt een afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld om een kennismakingsgesprek te voeren met de kandidaat. De afvaardiging bestaat uit tenminste één persoon uit de geleding ouders/leerlingen en tenminste één persoon uit de geleding personeel. Indien de afvaardiging onoverkomelijke bezwaren heeft tegen de kandidaat, zal het college van bestuur niet overgaan tot benoeming van de kandidaat.
 • Tevens zal een kennismakingsgesprek met de overige leden van de klachtencommissie plaatsvinden. Ook hiervoor geldt – gelet op de toekomstige samenwerking – dat er sprake moet zijn van een positieve klik.
 • Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer mr. R.J.J. Janssen, jurist LVO, telefonisch 06-29247834 of per
  e-mail r.janssen@stichtinglvo.nl.
 • Kandidaten wordt verzocht een motivatiebrief en cv te richten aan mevrouw mr. M.W.H. Feijt-Heijenrath, directeur bestuursbureau LVO, per e-mail heijenrath@stichtinglvo.nl.
 • Sluitingsdatum vacature: 10 juli 2020.