Openbare Agora-school in Peel en Maas

10 maart 2020

Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de gemeente Peel en Maas opgedragen een aanvraag bij hem in te dienen om een openbare school voor voortgezet onderwijs (OVO) voor bekostiging in aanmerking te brengen. De gemeente gaat in nauwe samenwerking met de initiatiefgroep Agora Maas en Peel en de schoolbesturen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) verder onderzoeken hoe deze school vorm krijgt en wanneer deze gaat starten. De belangrijkste uitkomst van het bemiddelingsproces dat hieraan is vooraf gegaan, is dat alle betrokkenen het erover eens zijn dat de te stichten OVO een Agora-school wordt.

Groep ouders en initiatiefgroep Agora Maas en Peel uit behoefte

De initiatiefgroep heeft eind 2017 de gemeente verzocht een openbare school voor voortgezet onderwijs (OVO) te stichten. Deze school zou naast het Bouwens moeten bestaan. De gemeente was van mening dat de aanvraag nog niet rijp was voor besluitvorming. De initiatiefgroep heeft haar verzoek toen aan de minister gericht.

Bemiddelingstraject

Nadat de minister vorig jaar oktober 281 ouderverklaringen en daarna het standpunt van de gemeente had ontvangen, heeft hij in december opdracht gegeven om tussen de gemeente Peel en Maas en de initiatiefgroep Agora Maas en Peel te bemiddelen. Twee bemiddelaars zijn aangesteld, die voor zowel de initiatiefgroep als de gemeente draagvlak hadden. Opdracht was om de manier te onderzoeken waarop in de regio aan de wens van de ouders en initiatiefgroep gehoor kan worden gegeven. De bemiddelaars hebben een eindrapport met adviezen aan de minister gestuurd.

”Ik ben blij met de uitkomst van het proces dat we samen hebben doorlopen en de stappen die we hierin hebben gezet. De gemeente Peel en Maas herkent de wens om maatwerk/gepersonaliseerd onderwijs te realiseren. Daarnaast past het bij Peel en Maas om dergelijke burgerinitiatieven te ondersteunen. Waarbij het uiteraard onze verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van het gehele onderwijs in Peel en Maas en de duurzaamheid ervan te bewaken”, aldus Wim Hermans, wethouder Peel en Maas.

Vervolgstappen

De eerste stap is het doen van de officiële aanvraag voor bekostiging van de school bij de minister door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas. Het college trekt hierin samen op met de gemeenteraad. In deze aanvraag moet het vestigingsadres van de nieuwe school worden vermeld alsmede de prognose van het aantal leerlingen zijn bijgevoegd. De aanvraag moet uiterlijk  vóór 1 juni 2020 bij het Ministerie binnen zijn. Naar verwachting besluit de minister vervolgens om de nieuwe school voor bekostiging in aanmerking te brengen. Met deze school wordt de diversiteit van het onderwijsaanbod in de gemeente Peel en Maas vergroot en hebben nog meer kinderen de mogelijkheid om, dicht bij huis, op de manier die het beste bij hen past, hun talenten, vaardigheden en kennis te ontwikkelen en vervolgens als betrokken burgers hun weg in de maatschappij te vinden.

Odilia Rens namens Initiatiefgroep Agora Maas en Peel: “Wij voelen ons gehoord en serieus genomen. Alle partijen hebben iets losgelaten en daarmee ruimte gecreëerd om samen tegemoet te komen aan een behoefte in deze gemeenschap. Met een sterk vertrouwen in de kracht van samen gaan we nu enthousiast aan de slag met alle kansen en mogelijkheden. Omdat élk kind het verdient."

De betrokken partijen, dat zijn de initiatiefgroep, LVO, SOML en de gemeente, hebben afgesproken samen op te trekken om de oprichting van deze nieuwe, zelfstandige school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn met name wanneer de school kan starten, onder welk bestuur en waar de school huisvesting krijgt. Partijen hebben ervoor gekozen dat een externe procesbegeleider dit traject gaat begeleiden. Op korte termijn wordt een intentieverklaring opgesteld waarin de betrokken partijen verklaren om samen te werken aan de nieuwe openbare Agora-school. Hierin staat ook ieders rol benoemd. Deze school wordt lid van de Agora vereniging en alle partijen omarmen daarmee de 10 Agora principes. Met de oprichting van een zelfstandige openbare Agora-school gaat de wens van een grote groep ouders en kinderen in vervulling.

Huisvesting

Gezien de gewenste onderlinge samenwerking, en gezien de doelmatige besteding van publieke middelen, lijkt het voor de hand liggend de nieuwe school in het gebouw van het Bouwens onder te brengen. Ook is aangegeven dat de directe nabijheid nodig is van docenten van een bestaande school die bij willen dragen aan het onderwijs op de nieuwe school. Ervaring leert dat dat het beste kan als een Agora-school in hetzelfde gebouw (of daar heel dicht bij) zit als de bestaande school.

 

Relevant artikel

De Limburger, Limburg krijgt in Panningen een tweede Agora-school, 9 maart 2020

< Terug naar nieuwsoverzicht