Convenant gemeente Venray en Raayland College Technasium

27 juni 2019

Het Raayland College en de gemeente Venray spreken de intentie uit de komende jaren structureel samen te werken aan een doorlopende leerweg van Technasium naar vervolg onderwijs. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat dit voor zowel leerlingen/docenten als medewerkers/inwoners van de gemeente Venray voordelen oplevert.

Raayland College

Binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Raayland werken leerlingen in groepen aan creatieve oplossingen voor actuele problemen van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties in de regio. Daarbij leven ze zich in de rol van de deskundige die normaal gesproken soortgelijke problemen oplost. Zij bezoeken de gemeente, krijgen uitleg over het probleem en spreken met een deskundige over hoe je zo’n probleem aanpakt en gaan dan zelf aan de slag.

Het Raayland kan zich met deze samenwerking profileren als school die maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen stimuleert en faciliteert. Werken aan projecten binnen het vak O&O geeft bovendien een goed beeld van HBO/WO-beroepen binnen een bedrijfstak of organisatie. Het is een uitstekende manier om ook het bedrijfsleven de school binnen te halen, en een prima voorbereiding op een vervolgopleiding.

Gemeente Venray

De gemeente Venray werkt aan een toekomstbestendig Venray waar het goed wonen, werken en leven is. De vraagstukken waar de lokale overheid aan werkt zijn steeds complexer en vaak gemeente-overstijgend. Samenwerking met inwoners, wijk-en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders is belangrijk om tot gedragen oplossingen te komen. Daar horen nadrukkelijk ook jongeren bij.

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat Venray een samenleving wil waarbinnen alle inwoners op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid. Dit geldt voor thema’s als arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan, maar ook voor een thema als duurzaamheid.

Beleid maken gebeurt in toenemende mate ‘van buiten naar binnen’. De leefwereld van de ‘klanten’ is leidend. Samenwerking met het Raayland biedt een mooie kans om jongeren bij beleidsvorming te betrekken en sámen te werken aan een leefbaar Venray. De gemeente wil graag een bijdrage leveren aan een doorlopende leerweg naar vervolg onderwijs door praktijkcases aan te bieden.

< Terug naar nieuwsoverzicht