Persverklaring LVO inzake publicatie Inspectierapporten 14 december 2018

14 december 2018

Op vrijdag 14 december zijn door de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) de definitieve Inspectierapporten gepubliceerd van de tien in september jl. onderzochte LVO-scholen en het rapport ‘Specifiek onderzoek bestuurlijk handelen LVO’. Mede vanwege de recente zeer positieve gesprekken tussen de Inspectie en het nieuwe College van Bestuur (CvB) van LVO, ligt voor LVO en haar scholen de focus op de toekomst. LVO waardeert het dat de Inspectie, de minister en het ministerie van OCW met ons naar de toekomst kijken en naar hoe zij LVO en haar scholen kunnen ondersteunen. Onder aansturing van het CvB en onder intensief toezicht van de Raad van Toezicht (RvT) wordt binnen LVO en op de LVO-scholen op dit moment hard gewerkt aan verbeteringen in de kwaliteitszorg en van de onderwijskwaliteit.

Kwaliteit scholen

De scholen hebben inmiddels pro-actief met medewerkers, ouders en andere stakeholders gecommuniceerd over welke afdeling(en) zijn onderzocht en wat het oordeel van de Inspectie is. Ook hebben zij gedeeld wat de verbeterstappen van de school/ afdeling zijn. We betreuren het ten zeerste dat de Inspectie naast voldoendes, ook onvoldoendes heeft moeten geven. Het CvB is intensief betrokken bij het herstel van de afdelingen die het arrangement ‘zeer zwak’ hebben gekregen.

LVO waardeert het dat de Inspectie en het ministerie van OCW actief aan het herstel meewerken. LVO wil graag in 2019 met ouders, leerlingen, medewerkers en andere partners verder bouwen aan het herstel en aan een goede en constructieve samenwerking.

VMBO Maastricht

Het ongeldig verklaren van de eindexamens van VMBO Maastricht door de Inspectie heeft de getroffen leerlingen schade toegebracht. Leerlingen en hun ouders, medewerkers, directie en bestuur zijn diep getroffen dat dit is gebeurd, vanwege het niet goed uitgevoerde schoolexamen. Het College van Bestuur draagt en voelt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Alle betrokkenen hebben zich tot het uiterste ingespannen om de genoemde schade zo beperkt mogelijk te houden en de leerlingen zo spoedig mogelijk alsnog het diploma toe te kennen. Gelukkig zijn op één na alle leerlingen na de hersteltoetsen inmiddels geslaagd.

Bestuurlijke handelen LVO

In haar onderzoek naar het bestuurlijk handelen wijst de Inspectie terecht op een aantal, zeker op dat moment bestaande, kwaliteitsrisico’s, op diverse aspecten van de kwaliteitszorg. De reactie van het CvB van LVO op deze verbeterpunten is opgenomen in het rapport. De aanpak van deze punten is inmiddels ter hand genomen.
De zienswijze van RvT en CvB van LVO op het inspectieonderzoek en op het rapport is separaat door de Inspectie gepubliceerd. Deze reacties zijn te beschouwen als een terugblik naar de examencrisis en de daaropvolgende periode van inspectieonderzoeken. Met het delen van de zienswijze sluiten we de periode van de examencrisis af en richten we de focus op de toekomst.

Onder aansturing van het CvB en onder intensief toezicht van de RvT wordt binnen LVO en op de LVO-scholen op dit moment hard gewerkt aan de uitvoering van de kwaliteitszorg en aan de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit.

  1. Het CvB is intensiever betrokken bij de kwaliteitszorg op de scholen;
  2. LVO en de LVO-scholen zorgen voor een professionele en transparante kwaliteitscultuur;
  3. Het CvB legt betrouwbaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de omgeving over bereikte resultaten en voert hierover op actieve wijze de dialoog;
  4. Het CvB maakt transparante financiële en onderwijskundige keuzes om op de middellange termijn goed in te spelen op de leerlingdaling en waarborgt daarmee de continuïteit van het onderwijs, met name in Maastricht en Parkstad.

2019 zal het jaar worden van verder herstel en constructieve samenwerking.

Download alle rapporten die gepubliceerd zijn

Lees relevante berichten uit de media

 

< Terug naar nieuwsoverzicht