LVO verscherpt toezicht op ongewenst gedrag

24 juni 2016

Onlangs heeft het College van Bestuur van LVO het anti-pestprotocol specifiek voor medewerkers vastgesteld. Dit is een van de maatregelen die LVO neemt op het gebied van het (h)erkennen en aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we onder andere pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en fysiek geweld. Ongewenst gedrag komt helaas in alle sectoren voor. LVO neemt stappen om het thema organisatiebreed onder de aandacht te brengen. Niet in de laatste plaats omdat onze medewerkers met jongeren werken en een voorbeeldfunctie hebben, is grensoverschrijdend gedrag onacceptabel. Anti-pestprotocollen voor leerlingen zijn de afgelopen jaren reeds ingevoerd. Het ministerie van SZW lanceerde onlangs meerdere campagnes tegen pesten op de werkvloer en ander grensoverschrijdend gedrag. Ook de code integriteit van de VO-raad geeft blijk van de groeiende maatschappelijke aandacht voor ongewenst gedrag op de werkvloer en de gevolgen daarvan. Stressklachten, ziekteverzuim, burn-out en uitval zijn voorbeelden van mogelijke gevolgen.

 

Brede maatregelen College van Bestuur

Het College van Bestuur is van mening dat in een professionele werkcultuur geen plaats is voor een slechte werksfeer, pesten, intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Het College van Bestuur werkt daarom aan een breder beleid om op de LVO-scholen verder te bouwen aan een professionele werkcultuur. Het anti-pestprotocol voor medewerkers en het eerder vastgestelde anti-pestprotocol voor leerlingen, het protocol sociale media en de integriteitscode zijn hier onderdelen van. Het gesprek op scholen over een professionele werkcultuur en het daarbij behorende gedrag zal de komende jaren intensief gevoerd worden met medewerkers uit de gehele organisatie.

Eerste maatregel: anti-pestprotocol voor medewerkers
Het College van Bestuur heeft onlangs een anti-pestprotocol specifiek voor medewerkers LVO-breed vastgesteld. Er zal in toenemende mate gestuurd worden op gewenst gedrag binnen de scholen, onder andere door het herbekrachtigen en expliciet onder de aandacht brengen van de 10 gouden regels voor veiligheid en het gericht aanpakken van pesten. Het anti-pestprotocol beschrijft tevens een procedure over hoe er met klachten over pesten omgegaan wordt, zodat deze tijdig en op juiste wijze onderzocht worden.

Verdere maatregelen
Het College van Bestuur ziet toe op de volgende stappen:

Als onderwijsorganisatie dienen we te zorgen voor heldere regels en verantwoordelijken voor de klachtafhandeling op onze scholen. Klachten over bijvoorbeeld pesten en intimidatie dienen correct in behandeling genomen te worden, adequaat onderzocht en tijdig afgehandeld te worden. Deze procedures dienen overeen te stemmen met het bestaande reglement en de procedures van de onafhankelijke klachtencommissie.

In de lijn met het bovenstaande is een integriteitscode opgesteld welke LVO-breed zal worden ingevoerd en levend gehouden. De code adresseert onder andere thema’s als intimidatie en discriminatie. Onze schoolleiders, maar ook alle medewerkers zullen alert moeten zijn op signalen die strijdig zijn met de integriteitscode.

De monitoring op de uitvoering van het personeelsbeleid en de re-integratie van zieke werknemers wordt verscherpt. Waar nodig wordt ten behoeve van het behandelen van specifieke casuïstiek expertise van buiten betrokken. Het doel hiervan is meer regie en een vlotte en juiste uitvoering. 

Onderzoek

Genoemde maatregelen, in het bijzonder het anti-pestprotocol, zijn gebaseerd op een recent afgerond onderzoek verricht in opdracht van het College van Bestuur.

In augustus 2015 werd LVO, in het bijzonder de collega's en leerlingen van het Sint-Maartenscollege in Maastricht, opgeschrikt door de suïcide van docente Caroline Dijkman. In een afscheidsbrief legde zij verband tussen ervaren pestgedrag van collega’s in de periode 2011-2012 en haar suïcide. De brief is naar verschillende media gestuurd en kreeg veel publiciteit.

Het College van Bestuur heeft het initiatief genomen om de rol van LVO als werkgever te laten toetsen door een onafhankelijke externe onderzoekscommissie onder leiding van prof. dr. Willem van Rhenen. Inmiddels heeft de commissie het onderzoek afgerond en verslag uitgebracht aan het College van Bestuur. De reden om het onderzoek te laten verrichten was om van de uitkomsten te leren en waar nodig onze zorgstructuur te verbeteren.

Lees meer

 

 

< Terug naar nieuwsoverzicht