Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

Taken RvT

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich ten alle tijde naar het belang van LVO als geheel en de scholen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. 

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd. De benoeming kan eenmalig verlengd worden met een periode van maximaal vier jaar. Meer informatie staat in het Reglement Raad van Toezicht, in het Reglement Auditcommissie en in het Reglement Commissie Onderwijs.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat per 1 april 2019 uit:

  • dhr. prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen (voorzitter)
  • dhr. drs. W.T.G. Dresscher, portefeuilles algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs
  • dhr. M.J.A.L. van Haasteren MA (vicevoorzitter), portefeuilles algemeen bestuurlijk, financiën, personeel en bedrijfsleven
  • dhr. mr. dr. E.R. Helder, portefeuilles algemeen bestuurlijk en juridische zaken
  • mw. C.E.P.M. den Houting-Stevens, portefeuilles algemeen bestuurlijk en financiën
  • mw. drs. A.C. Mengde-Kruithof, portefeuilles algemeen bestuurlijk, personeel en onderwijs

De benoeming van Walter Dresscher is op bindende voordracht van de GMR. 

Zie ook: rooster van aftreden Raad van Toezicht