Nieuws

2-4-2012 | Minisymposum techniek is goede start

Op woensdag 21 maart jl. vond voor de regio’s Maastricht en Heuvelland een miniconferentie plaats over de toekomst van het vmbo. Deze conferentie was een succesvolle start van een belangrijke ontwikkeling, die zeker een vervolg zal krijgen. Aan het eind van de bewuste middag had LVO bestuursvoorzitter Henk van Hoof een stapel uitnodigingen “voor een kop koffie” op zak, daarmee was een eerste doel bereikt. De focus van de miniconferentie die georganiseerd was door de centrale directies van de clusters LVO Maastricht en LVO Heuvelland was vooral gericht op de sector techniek.

De conferentie werd goed bezocht door vertegenwoordigers van onderwijs, overheid én bedrijfsleven. Bij zijn inleiding hield bestuursvoorzitter Henk van Hoof de deelnemers voor dat de stichting LVO zich genoodzaakt ziet de stekker uit het vmbo-techniek onderwijs te trekken als er niet een andere - meer gezamenlijke - koers gekozen kan worden. Hij toonde in zijn presentatie de cijfers  van de forse terugloop van het aantal leerlingen in de techniek in beide regio’s. De arbeidsmarktvraag naar technisch geschoold personeel zal echter sterk gaan toenemen. Henk van Hoof eindigde zijn betoog dan ook met de oproep met name aan het bedrijfsleven mee te willen denken over de inrichting van het onderwijs. Hij sprak de bereidheid uit het bestaande los te willen laten, regels ter discussie te willen stellen en een nieuwe weg mogelijk te willen maken.

Een korte film die onderstreepte dat in onze samenleving alles om ons heen een relatie heeft met techniek was er een levendig tweegesprek tussen moderator Paul ’t Lam en Ger Wagemans, wegbereider van Chemelot en Health Campus en voorzitter van Branding Limburg. Ger Wagemans benadrukte het nemen van concrete acties, kleine dingen die het verschil maken en de noodzaak tot samenwerking. De gedeelde belangen, de wederzijdse afhankelijkheid moeten tot iets moois kunnen leiden. Kernwoorden van zijn betoog waren: “mensenwerk , maatwerk en de ontmoeting.”

Vervolgens werden good practices van diverse schaalgrootte gepresenteerd: Giel Braun namens Profcore en Jan Lamkin namens SBE B.V.

Moderator Paul ’t Lam richtte zich vervolgens tot de zaal en er ontspon zich een levendige uitwisseling die een aanvulling van inzichten opleverde: vaardigheden en een goede werkhouding leer je met name in de praktijk, daar was iedereen het snel over eens. Hoe? Dat verschilt per branche. Er zijn daarbij ook wettelijke knelpunten, die overbrugd moeten  worden, bijvoorbeeld arbo-regels die een vroege start met praktijkleren door jonge leerlingen belemmeren. De ontwikkelingen vragen in ieder geval om  een lokale en regionale aanpak, die goed past bij de economische activiteiten van de directe omgeving en vooral maatwerk-oplossingen. Een goede  verbinding van vmbo – mbo – bedrijfsleven is cruciaal: een doorlopende leerweg. De aard van de economische activiteiten in de omgeving zou de spreiding van het aanbod moeten bepalen. De inbreng van het bedrijfsleven in de vormgeving van het curriculum is een must. De centrale directie van LVO Weert kon dit illustreren aan een nog pril initiatief tot een zesjarige beroepsopleiding: een samenwerking van vmbo , ROC Gilde Opleidingen en een stichting van bedrijven.

Een jongere  moet vooral een sector kiezen die bij hem of haar past, maar het imago van de sector techniek wordt helaas bepaald door beelden. De realiteit is anders: “In techniek verdien je beter”, vatte een van de aanwezige schilderbedrijven samen. Al snel kwamen er praktische tips voor een betere pr voor vmbo techniek: haal ook binnen het vmbo geslaagde oud-leerlingen binnen, zoals dit in de sector horeca gebeurt: de beroemde kok die in het vmbo gestart is. En praktische tips voor de communicatie: stagecontacten via de sites van de scholen of opdrachten van het bedrijfsleven in de school halen, bijvoorbeeld een huis bouwen..

Aanvankelijk leek het of alleen grote bedrijven een toekomstige samenwerkingen zouden kunnen dragen, maar de bereidheid bij kleinere bedrijven was groot. Zij zouden de krachten willen bundelen.

Na de door de leerlingen van het Sint-Maartenscollege geserveerde soep en maaltijd werd de stemming nog positiever en de ideeën nog creatiever. Carla Langen van Leeuwenborgh hield een pleidooi om zekerheden los te laten: “je loopt al weer snel achter feiten aan”. De vakkennis van docenten kan door samenwerking makkelijk geactualiseerd worden.

Aan het eind trok waren er conclusies:

  • Laten we denken in kansen.
  • Laten we de scholen ontscholen.
  • Laten we de weg vrij maken voor meer praktijk.
  • Meer verbinding binnen onderwijs en van onderwijs met bedrijfsleven. 
  • Co-creatie en dat heel creatief!
  • Laten we de handschoen oppakken en vooral niet te veel woorden maar concrete daden.
  • Laten we de krachten bundelen in richting onderwijsinspectie en arbeidsinspectie.
  • Geen wetenschappelijke benadering, maar gewoon starten, gewoon doen, zoals in Weert gebeurt: het curriculum van het eerste jaar is gereed, de volgende vijf jaren komen vanzelf, want de wereld verandert snel.

Henk van Hoof sloot af en dankte de deelnemers: hij had iedereen natuurlijk overvallen met het probleem van het vmbo, dat automatisch het probleem van de werkgevers zou kunnen worden. Maar hij was verheugd met de suggesties, de ideeën en de kritiek.

Henk van Hoof: “we willen betaalbaar, kwalitatief goed, modern onderwijs dat aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven”

De luiken van de school staan open, we kijken wat maatschappij vraagt, wat bedrijven vragen, we willen de bedrijven binnenhalen, we zoeken de samenwerking van vmbo, mbo en bedrijfsleven. Dankzij de stapel visitekaartjes gaan we elkaar snel weer ontmoeten!”


terug naar boven
 
 

.